అందుబాటులో ఉన్న కోర్సులు ను తప్పించు

అందుబాటులో ఉన్న కోర్సులు

此为中级世界语课程,适于具有初级水平的世界语朋友学习。

此为世界语初级课程,适于零基础的学友开始学习。

此为世界语入门课程,为初级和中级课程开始前的速成课,欢迎对世界语有兴趣并想详细了解的朋友学习。

此为初级世界语阅读课程,适于学过初级世界语基础的朋友阅读。


gunearen berriak ను తప్పించు

Gunearen berriak

管理   బొమ్మ
此为佛学世界语网教学平台
by 管理   - Thursday, 9 March 2017, 1:57 PM
 

欢迎大家学习和交流